Yhteisiä tulkintoja rakentamista säätelevistä määräyksistä ja ohjeista

Valikoissa näkyvät lihavoituina ne kohdat, joihin tulkintakortteja on liitetty.
 
Rakentamismääräyskokoelmaan liittyviä tulkintoja
  A  Yleinen osa
  B  Rakenteiden lujuus
  C  Eristykset
  D  LVI ja energiatalous
  E  Rakenteellinen paloturvallisuus
  F  Yleinen rakennussuunnittelu
  G  Asuntorakentaminen
Maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyviä tulkintoja
  1  Yleiset säännökset
  2  Viranomaiset
  3  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
  4  Maakunnan suunnittelu
  5  Yleiskaava
  6  Kuntien yhteinen yleiskaava
  7  Asemakaava
  8  Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus
  9  Kansalliset kaupunkipuistot
  9a  Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset
  10  Ranta-alueita koskevat erityiset säännökset
  10a  Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset
  11  Tonttijako
  12  Kadut ja muut yleiset alueet
  12a  Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen
  13  Maan luovuttaminen ja lunastaminen
  14  Yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta johtuva korvaus
  15  Kehittämisalueet
  16  Rakentamista koskevia määritelmiä
  17  Rakentamisen yleiset edellytykset
  18  Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus
  19  Lupamenettely ja lupaharkinta
  20  Rakennustyön suoritus
  21  Rakentamiseen liittyvät järjestelyt
  22  Rakennetun ympäristön hoito
  23  Poikkeaminen
  24  Pakkokeinot ja seuraamukset
  25  Muutoksenhaku ja viranomaisen oikaisukehotus
  26  Erinäisiä säännöksiä
  27  Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Maankäyttö- ja rakennusasetukseen liittyviä tulkintoja
  1  Yleiset säännökset
  2  Maakuntakaava
  3  Yleiskaava
  4  Kuntien yhteinen yleiskaava
  5  Asemakaava
  6  Yhteiset säännökset vuorovaikutuksesta kaavoituksessa
  7  Ranta-alueita koskevat erityissäännökset
  8  Tonttijako
  9  Kadut, puistot ja muut yleiset alueet
  10  Rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen
  11  Rakentamisen luvanvaraisuus ja lupamenettely
  12  Rakennustyön suoritus
  13  Rakentamiseen liittyvät järjestelyt
  14  Poikkeaminen
  15  Muutoksenhaku
  16  Erinäiset säännökset
  17  Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Muita tulkintoja