Rakennusvalvonta
HELSINKI-ESPOO-VANTAA-KAUNIAINEN
ASIALUETTELO (106 kpl)
YHTENÄISET KÄYTÄNNÖT tulostuspäivämäärä 29.5.2016

Aihepiiri-numero Muutos Aihe   Vahvistuspvm Muutoksen
vahvistuspvm
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA   tulkintakortteja 53 Byggbestämmelsesamlingen  
A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet A1 Tillsyn över byggande och teknisk granskning, föreskrifter och anvisningar
A1-301 Erityismenettely Särskilt förfarande  31.3.2010
A1-501 Pientalon korkeusaseman määrittäminen ympäristöön sopivaksi suunnitteluvaiheessa   25.3.2009
A1-601 Aloituskokouksesta luopuminen   25.3.2009
A1-701 A Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa   23.5.2013 3.4.2014
A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet A2 Planerare av byggnader och byggnadsprojekt, föreskrifter och anvisningar
A2-201 A Selvitys suunnittelijoista   31.3.2010 19.10.2010
B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset B1 Konstruktioners säkerhet och belastningar, föreskrifter
B1-201 A Suunnittelijan kelpoisuus ja suunnitelmien tarkastaminen kantavan rakenteen suunnittelun sisältyessä CE- merkintään   19.10.2010 19.2.2015
B1-202 Puulattian värähtely   19.10.2010
B1-203 Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja   19.2.2015
B1-204 Onnettomuusmitoitustilanteisiin liittyviä käytäntöjä   19.2.2015
B1-205 Suunnittelu- ja toteustusjärjestelmien valinta ja rinnakkaiskäytön periaatteet   19.2.2015
B1-301 Peruslumikuorma katolla   31.3.2010
B4 Betonirakenteet, ohjeet B4 Betongkonstruktioner, anvisningar
B4-601 Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitykset   1.6.2011
B6 Teräsohutlevyrakenteet, ohjeet B6 Ståltunnplåtskonstruktioner, anvisningar
B6-1101 Kantavien metallipintaisten sandwichelementtien tuotehyväksyntä   14.5.2014
B10 Puurakenteet, ohjeet B10 Träkonstruktioner, anvisningar
B10-201 Oman puun käyttö omakotitalon ja maatalousrakennuksen rakentamisessa.   9.2.2016
C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet C1 Ljudisolering och bullerskydd i byggnad, föreskrifter och anvisningar
C1-201 Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen väliset akustiset vaatimukset   19.10.2010
C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet C2 Fukt, föreskrifter och anvisningar
C2-101 Rakennustyön aikainen sää- ja olosuhdesuojaus   26.10.2009
C2-102 Ryömintätilaisen alapohjan tuuletus   19.10.2010
D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet D3 Byggnaders energiprestanda, föreskrifter och anvisningar
D3-101 Rakennuksen energiatehokkuuden osoittaminen rakennuslupaa haettaessa.   1.7.2012
D3-301 Asuinrakennuksen ilmanpitävyys   19.10.2010
E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet E1 Byggnaders brandsäkerhet, föreskrifter och anvisningar
E1-501 A Pientalojen asuntokohtaisten aputilojen palo-osastointi. Tämä ohje ei koske autosuojaa.   12.3.2009 21.12.2009
E1-701 Asuntokohtaisen lasitetun parvekkeen osastointi.   12.3.2009
E1-702 Räystäsvaihtoehdot palosuojaukseen.   21.12.2009
E1-703 Palokatkotuotteet   1.6.2011
E1-901 A Ikkunat pientalon osastoidussa seinässä, kun osastointi toteutetaan vain toiseen rakennukseen   12.3.2009 10.3.2010
E1-902 Pientalojen välisen paloteknisen suunnitteluetäisyyden laskentaperiaatteita   26.10.2009
E1-903 B Rakennuksessa kiinni olevien katettujen terassien ja parvekkeiden osastointiperiaatteita   10.3.2010 10.3.2010
E1-904 C Rakennelmien osastointiperiaatteita   10.3.2010 1.6.2011
E1-905 A Rakennelman etäisyyden ja korkeuden määritysperiaatteita   10.3.2010 10.3.2010
E1-906 A Eri tonteilla olevien rakennusten välinen osastointi. Osa 1: Perusvaatimukset rajan suhteen.   10.3.2010 10.3.2010
E1-907 Eri tonteilla olevien rakennusten välinen osastointi. Osa 2: Vanhan osastoimattoman rakennuksen suht   10.3.2010
E1-908 Eri tonteilla olevien rakennusten välinen osastointi. Osa 3. Osastoinnin erillisjärjestelymahdollis.   10.3.2010
E1-909 Rakennelmien osastointiperiaatteita, osa 2   1.6.2011
E1-1001 A Kokoontumis- ja liiketilojen pikarullaovet ja vastaavat poistumistiereitillä.   12.3.2009 21.12.2009
E1-1002 Sähköasennukset uloskäytävissä   2.11.2012
E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet E2 Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet, anvisningar
E2-401 Tuotanto- ja varastorakennuksen kerrosluvun soveltaminen. Avoin varastoparvi tuotanto- ja varastor.   12.3.2009
E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet (1988) E3 Små rökkanaler, anvisningar (1988)
E3-201 Pystysuorasta suunnasta poikkeavan metallisavupiipun osan kelpoisuuden osoittaminen   19.10.2010
E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet (2007) E3 Små skorsternas konstruktion och brandsäkerhet (2007)
E3-401 Tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus   26.8.2013
E3-402 Kertalämmitteisen kiukaan ja savuhormin yhteensopivuus.   9.2.2016
E3-501 Savupiipun kelpoisuuden osoittaminen   1.6.2011
E4 Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet E4 Bilgaragens brandsäkerhet, anvisningar
E4-401 Pientalon avoin autosuoja. Omaan asuntoon liittyvän avoimen autosuojan paloturvallisuusratkaisut.   12.3.2009
E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet E7 Ventilationsanläggningars brandsäkerhet, anvisningar
E7-301 Muovisten ilmakanavien ja kanavaosien paloturvallisuus   19.10.2010
F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet F1 Hinderfri byggnad, föreskrifter och anvisningar
F1-201 Hissin rakentaminen pienehköjen toimitilojen yhteydessä Byggnade av hiss i anslutning till mindre kontorslokaler  2.11.2012
F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet F2 Säkerhet vid användning av byggnad, föreskrifter och anvisningar
F2-202 Kaide ja käsijohde   26.10.2009
F2-203 A Porras   26.10.2009 19.10.2010
F2-301 Asunnon ikkunat   26.10.2009
F2-302 Valokatteet   26.10.2009
F2-303 Pihan tai ympäristön tasoerot   26.10.2009
F2-304 Lumiesteet   26.10.2009
F2-501 Pääsy ullakolle ja katolle   26.10.2009
F2-502 Turvakiskot tasakatoilla   26.10.2009
F2-503 Riipputelineiden kiinnitysrakenteet ja varusteet   26.10.2009
G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet G1 Bostadsplanering, föreskrifter och anvisningar
G1-301 Pientalojen/ asuinhuoneistojen esteettömyyttä koskeva ovileveys Dörrbredden avseende tillgänglighet i småhus/bostadslägenheter  2.11.2012
G1-302 Pyörähdysympyrän koko   18.12.2015
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI   tulkintakortteja 23 Markanvändnings- och bygglag 
16 Rakentamista koskevia määritelmiä 16 Definitioner som gäller byggande
16-11501 Kerrosalan ylitys Överskridning av våningsyta   12.3.2009
16-11502 Seinäpaksuudesta johtuva ylitys Överskridning på grund av väggtjockleken   12.3.2009
16-11503 Portaan aukon vähennys Avdrag av trapphål   12.3.2009
16-11504 Ullakkotilan kerrosala Våningsyta i vindsutrymmen   12.3.2009
16-11505 Kellarikerros, pientalot. Källarvåning, småhus   12.3.2009
16-11506 Kerrosalan ylitys, asuinhuoneistojen väliset väliseinät Överskridning av våningsyta, mellanvägger mellan lägenheter   19.10.2010
16-11507 Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (ohje)    19.12.2014
16-11508 Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (taulukko)    19.12.2014
17 Rakentamisen yleiset edellytykset 17 Allmänna förutsättningar för byggande
17-11701 Energiaselvityksen esittäminen ja energiaselvityksen allekirjoittaja    24.5.2013
17-11702 E -Luvun laskennan keskeisten lähtö- ja tulostietojen esittäminen    24.5.2013
17-11703 Energiatehokkuusvaatimukset ja luvanvaraisuus rakennuksen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä    24.5.2013
17-11705 Energiatehokkuusvaatimukset rakennuksen laajentamisen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisen    24.5.2013
17-11706 Energiatehokkuusvaatimukset uskonnollisissa rakennuksissa    24.5.2013
17-11707 Energiatehokkuusvaatimukset määräaikaisissa ja siirtokelpoisissa rakennuksissa    24.5.2013
17-11708 Energiatehokkuusvaatimukset rakennuksen tai rakennuksen osan käyttötarkoituksen muutoksen yhteydess    24.5.2013
17-12001 Rakennussuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015
17-12002 Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015
17-12003 Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015
17-12004 LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015
17-12201 Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015
17-12202 KVV- ja IV- työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015
18 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus 18 Tillståndsplikt för byggande och andra åtgärder
18-12801 B Puiden kaataminen tonteilta    2.11.2012 18.12.2015
20 Rakennustyön suoritus 20 Utförande av byggnadsarbete
20-15201 Konesaumatun peltikaton teräslajit    9.2.2016
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS  tulkintakortteja 9 Markanvändnings- och byggförordning
11 Rakentamisen luvanvaraisuus ja lupamenettely 11 Tillståndsplikt och tillståndsförfarande
11-6201 Mainoslaitteet, vapautukset toimenpideluvan hakemisesta    31.3.2010
11-6202 Mainoslaitteiden yleissuunnitelma    31.3.2010
11-6203 Mainoslaitteet rakennuksissa    31.3.2010
11-6204 Mainoslaitteet ja opasteet kiinteistöjen piha-alueilla    31.3.2010
11-6205 Mainoskankaat rakennuksissa    31.3.2010
11-6206 A Ulkomainoslaitteet katualueilla    31.3.2010 31.3.2010
11-6207 Ulkotarjoilualueet    31.3.2010
11-6208 Maalämpökaivon poraus ja lämmönkeruuputkiston asentaminen    31.10.2011
13 Rakentamiseen liittyvät järjestelyt 13 Arrangemang i anslutning till byggandet
13-8201 Kevytrakenteiset aidat, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta.    12.3.2009
OHJEET     12 kpl Anvisningar
ARK
ARK01 A Väestönsuojan määräytymisessä ja mitoituksessa huomioitavaa    31.3.2010 31.10.2011
ARK02 Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje    31.3.2010
ARK03 Asuinkerrostalon porrashuoneen kerrosalatulkinnasta ja ominaisuuksista    31.3.2010
ARK04 Viherhuone ja lasikuisti asuinrakennuksessa    19.10.2010
ARK05 A Lasitettu parveke ja lasitettu terassi asuinrakennuksessa    19.10.2010 10.12.2015
ARK06 Kerrostalohankkeen kuvailuohje    16.1.2012
ARK07 Tasokoordinaatti ja korkeusjärjestelmän muutos, Tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmän esittäminen    15.6.2012
ARK08 Henkilökunnan sosiaalitilat toimisto-, liike- ja palvelutiloissa    2.11.2012
ARK09 Polkupyöräpaikat toimisto-, liike- ja palvelutiloissa    2.11.2012
ARK10 Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus    18.12.2015
VALVONTA
VALVONTA01 Toimenpidepyynnön/ Ilmiannon tekeminen    10.4.2012
YL
YL01 Energiatehokkuus korjaamisessa    19.12.2014
LOMAKKEET     9 kpl Blanketter
RAK
RAK02 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, lomake   
RAK03 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, lomakkeeseen liittyvä ohje   
RAK04 Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus, pientalot   
KVV
KVV01 Lupahakemus maalämpökaivon poraamiseen   
YL
YL01 Korjaus-ja muutostyön energiaselvitys    19.12.2014
YL02 Rakennussuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    20.1.2015
YL03 Rakennesuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    20.1.2016
YL04 Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    20.1.2016
YL05 Lvi -suunnittelijan kelpoisuuden osoittaminen    20.1.2016