Topten-korttiluettelo  
 
HAE TULKINTAKORTTEJA AIHEEN TAI ASIASANAN AVULLA
hakuehto:
TULKINTAKORTIT Tolkningskort
16 Rakentamista koskevia määritelmiä 16 Definitioner som gäller byggande
115 § Kerrosala 115 § Våningsyta
  115  01 B Rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylitykset    12.3.2009 25.4.2019
  115  03 A Asunnon sisäisen portaan aukon vähennys kerrosalasta    12.3.2009 12.4.2018
  115  04 A Ullakko ja ullakon kerrosala asuinrakennuksessa    12.3.2009 12.4.2018
  115  05 A Kellari ja kellarin kerrosala asuinrakennuksessa    12.3.2009 11.10.2018
  115  08 C Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (taulukko)    19.12.2014 25.4.2019
17 Rakentamisen yleiset edellytykset 17 Allmänna förutsättningar för byggande
117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 117 § Krav beträffande byggande
  117  01 B Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja    19.2.2015 23.1.2018
  117  02 Ullakon ja kellarin huomioiminen rakennuksen kerrosluvussa ja korkeudessa    12.4.2018
  117  03 Lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet -asiakirja    18.5.2018
117 a § Rakenteiden lujuus ja vakaus 117 a § Konstruktioners hållfasthet och stabilitet
  117 a  01 D Rakennesuunnittelun ja pohjarakennesuunnittelun yleisiä periaatteita    19.2.2015 23.1.2018
  117 a  02 C Suunnittelijan kelpoisuus ja suunnitelmien tarkastaminen kantavan rakenteen suunnittelun sisältyessä CE- merkintään    19.10.2010 23.1.2018
  117 a  03 B Onnettomuusmitoitustilanteisiin liittyviä käytäntöjä    19.2.2015 12.4.2018
  117 a  05 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset harjaterästartunnat    31.3.2010 12.3.2018
  117 a  06 A Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset ankkuroinnit    1.6.2011 12.3.2018
  117 a  07 A Kantavien metallipintaisten sandwichelementtien tuotehyväksyntä    14.5.2014 23.1.2018
117 b § Paloturvallisuus 117 b § Brandsäkerhet
  117 b  01 D P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden perusteita.    12.3.2009 7.2.2019
  117 b  23 Irtaimistovarastot asuinkerrostalossa, kun porrashuoneen korkeus enintään 24 m    31.1.2018
  117 b  24 A Eri palo-osastoihin kuuluvien aukkojen välinen pystysetäisyys ulkoseinällä yli 2- kerroksisissa rakennuksissa    31.1.2018 25.4.2019
  117 b  25 A Rakennuksen paloteknisen korkeuden määritys    12.4.2018 14.12.2018
  117 b  26 Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta    12.4.2018
  117 b  27 Ulkoseinän lämmöneristekerroksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen    12.4.2018
  117 b  28 A ULOSKÄYTÄVÄN PERUSVAATIMUKSIA P1-ASUINRAKENNUKSISSA, KUN PORRASHUONEEN KORKEUS* ENINTÄÄN 24 m.    12.4.2018 25.4.2019
  117 b  29 VARATIET: KERROSTALOT, paloluokat P1 ja P2 ja ylimmän lattian korkeus* enintään 24m, POISTUMISALUE    25.4.2019
117 c § Terveellisyys 117 c § Sunda byggnader
  117 c  01 A Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö    26.10.2009 23.1.2018
  117 c  02 Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen uuden rakennuksen rakentamisessa, laajennuksessa ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisessä    19.10.2010
  117 c  03 Ilmanvaihtojärjestelmän seinäpuhalluksen suunnittelu ja määräystenmukaisuuden osoittaminen    25.4.2019
117 d § Käyttöturvallisuus 117 d § Säkerhet vid användning
  117 d  02 C Sisäportaiden mitoitus    26.10.2009 14.12.2018
  117 d  03 C Lasirakenteet    26.10.2009 14.12.2018
117 e § Esteettömyys 117 e § Tillgänglighet
  117 e  01 A Muun rakennuksen estettömyydestä (muu kuin asuinrakennus)    2.11.2012 12.3.2018
  117 e  02 A Pientalojen esteettömyydestä    2.11.2012 12.3.2018
  117 e  03 C Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)    18.12.2015 25.4.2019
117 f § Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 117 f § Bullerskydd och ljudförhållanden
  117 f  01 A Rakennushankkeen akustisen suunnittelun periaatteita    19.10.2010 12.3.2018
  117 f  02 Ulkovaipan ääneneristyssuunnitelman esittäminen rakennuslupahakemuksen yhteydessä    12.3.2018
  117 f  03 ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLISTEN AKUSTISTEN VAATIMUSTEN OSOITTAMINEN (betonirunkoiset rakennukset)    12.3.2018
117 g § Energiatehokkuus 117 g § Energiprestanda
  117 g  02 A Rakennuksen ilmanpitävyys    19.10.2010 31.1.2018
117 j § Asuin-, majoitus- ja työtilat 117 j § Bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen
  117 j  01 Asuntolan, soluasunnon, erityisasumisyksikön ja asunnon lisähuoneen määritelmät ja ominaisuudet    11.10.2018
  117 j  02 Asuin- ja työtilojen ikkunapinta-ala    25.4.2019
120 f § Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 120 f § Bedömning av en projekterares behörighet
  120 f  02 B Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 23.1.2018
  120 f  03 A Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 23.1.2018
  120 f  04 A LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 12.3.2018
  120 f  05 Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön    12.3.2018
122 e § Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 122 e § Godkännande av arbetsledare och arbetsledare för specialområden
  122 e  01 A Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 23.1.2018
  122 e  02 A IV- työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    30.12.2015 12.3.2018
  122 e  03 KVV-työnjohtajan kelpoisuus, tulkintaohje    12.3.2018
OHJEET Anvisningar
ARK Pääsuunnittelu ja arkkitehtuuri ARK
  ARK  02 B Asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje    11.10.2018
  ARK  11 B Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset    28.2.2017 25.4.2019
  ARK  12 B Luvanvaraisen rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto    31.1.2018 25.4.2019
  ARK  13 Kaupunkikuvallinen selvitys rakennusten korjaus- ja muutoshankkeissa    31.1.2018
RAK Rakennetekniikka RAK
  RAK  01 A Kantavien rakenteiden laatusuunitelma ja laadunvarmistusmenettelyt.    14.11.2017 23.1.2018
LOMAKKEET Blanketter
RAK Rakennetekniikka RAK
  RAK  05 Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet    12.3.2018
IV Ilmanvaihtolaitteistot IV
  IV  01 Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottopöytäkirja ja IV-mittauspöytäkirja    11.10.2018
YL Yleiset lomakkeet YL
  YL  01 A Selvitys korjaus-ja muutostyön energiatehokkuudesta    1.3.2019
  YL  06 Selvitys rakennuksen terveellisyydestä    23.1.2018
  YL  07 Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportti    1.9.2018